Monday, December 11, 2017

Edhu? or What?


ஆசை எளியது.
அடக்கம் வலியது.
வறுமை கொடியது.
உண்மை கசப்பது.
குடும்பம் கூடுவது.
கோபம் சிறியது.
ஒற்றுமை பெரியது.
நட்பு நிகரற்றது.
பாசம் பிணைப்பது.
நேசம் நல்லது.
காதல் இனிப்பது.
அன்பு தூயது.
சொந்தம் சிறந்தது.
கொடை உயர்ந்தது.
ஆத்மன் நிலைப்பது.
நம்பிக்கை உகந்தது.
நேற்று முடிந்தது.
இன்று உள்ளது.
நாளை நம்புவது.

அவ்வை பாட்டி சொன்ன முதல் மூன்று வரிகளை ஒட்டி யோசித்தவை.

நன்றி : தமிழ் மொழி / அவ்வையார் / என் தமிழ் ஆசிரியர்கள்/ என் பாட்டி ராஜம்மாள் அவர்கள்.

Thursday, October 26, 2017

Intent , Action and Outcome

My five-year-old daughter taught me a very interesting lesson in life, the one that I always knew but forget to recall often!

It was a very early start for us this morning. I was in the kitchen making her breakfast while she was in slightly an exploratory mood, or so it seemed. Unusual for mornings, she was intensely examining some toy car, drawing something that only she understood and basically did not have time to waste.

Since there was no noise at all from the living room, I came out of the kitchen to see the door was open. I asked her if she knew why the door was open or who opened it so early in the morning, given that it was still dawn.

She simply said, "I don't know amma. I did not open it either. I just turned this knob."

The answer came as a beautiful thought: Intention is different from Action and definitely different from the Outcomes.

She wanted to explore the doorknob - Intention
She turned the knob to see how it is working -Action
The door opened. - Outcome

I cannot blame my child because her statement was very clearly honest.

It's true that sometimes what is intended and what results from an action is very different and causes a lot of misunderstanding in practically all places and walks of life.

Not easy, but once in a while, it helps to question the intention rather than judge or react on the outcome!

Friday, August 25, 2017

Slow Down...

Slow down....

Once in a while, Slow down a bit...
In the heavy traffic, to let a fellow on the road take over you.

Once in a while, Slow down a bit...
In the midst of a chaos, to breathe deeply and consciously.

Once in a while, Slow down a bit...
In the mad rush to success, to ask yourself if its really your success that you wish for, or a win over someone or something.

Once in a while, Slow down a bit...
In your busy work calendar, to just smile a greeting to a colleague.

Once in a while, Slow down a bit...
In your craziest of temper, to look the other person in the eye for ten seconds.

Once in a while, Slow down a bit..
In the middle of a complex work assignment, to talk to a friend.

Once in a while, Slow down a bit...
In racing with the clock, to check if its the clock that decides your actions really or yourself.

Once in a while, Slow down a bit...
In a restaurant while being served your meal, to ask if the server has had his meal.

Once in a while, Slow down a bit...
In making decisions, to ask if it affects or effects someone else drastically in some way..

Once in a while, Slow down a bit...
In a new setup, to give benefit of doubt of goodness.

Once in a while, Slow down a bit...
In your world, to love and serve..

Once in a while, Slow down a bit...
In your life, to look up to the Universe with Thanks, for little mercies and big blessings!

Friday, June 30, 2017

What is permanent??

Permanent is one word in English Dictionary that probably needs a revision.

The Pink Frock,
The Sapphire stash,
The athlete win,
The mindless chatter,
The aimless walk,
The sinful cream cake,
The perfect figure,
The J-i-T laughter,
The phenomenal performances,
The Jittery and Jinxed firsts,
The rainbow at dawn,
The five-branched palm tree,
The ROFL moments,
The sweet sixteen,
The crazy reading fits,
The laurels,
The quarrels,
The gossips,
The small pain and big gains,
The childhood Innocence,
The God-send moments and people..

All stay as thoughts!!!!

Nothing is permanent physically, but we can keep it all stored in our memory as long as we are sane and our brain cells agree to!!


Some things never change! Some people Too!!


  • Some things in life, come Natural.
  • Some things in life are seen and learned.
  • Few other things come by practice.
  • Yet other things come by listening.
  • Some things come by going through experiences.
  • Some things have to be felt deep down, at an unfathomable depth of the mind.
  • Yet other things can never be understood in this lifetime.
  • Teaching things to people, in my opinion is an attempt.
  • Learning is an effort.
  • Lesson and Memories are the gifts!'

Some people never change, in spite of all these, because, its just not their way of life or may be the nature has not crafted the path of change for them at the moment. 

Wednesday, May 24, 2017

Trending on... Stand-up Comedies

I do appreciate stand-up comedies and loved the laughing riot I got into while watching a stand up comedy fwd that I got on WhatsAppp. After a long time, I laughed until my stomach hurt... I don't know too many names of the comedians though... when the three minute video ended i almost hit the Share icon to share the video to friends.. now i have men friends and women friends in my list. Realized that there were mentions in the comedy that i wont want to share it with the men. So let it pass...

Moved on to the next item on the YouTube suggestion list of similar titles. Watched at least seven more videos by different null comedians. Thanks to my profession as a technical writer, as much as words and their usage amaze me, i cannot stand use of unwarranted, ill-fitted, obscene words too often in the name of comedy. I do understand the pun-intended word usage which i admit is okay if the joke is for adults, came out as casual as its meant to be,was intended to be understood, and not laid out to understand!. Sometimes a joke is best when its understood in a moment and becomes obscenely ugly if elaborated!. 

All of the videos i saw today had unwarranted reference to f lettered fliers... why????!!!!.I am tempted to ask people how fluently can they use a word without really fitting it in context??? English is a beautiful language. The popular f lettered word has it roots somewhere and has its own meaningful history. My job demands that i write a sentence, read it, cut out excessive verbiage and give it crisp finish and i do it for every line i write... The only place I don't snip my work is here; this blog space because this is a direct output from my head. Unedited and uncovered version of what I think.

Sense of humor in adult jokes is beautiful and has to be put out neatly without causing discomfort to share.. women in the audience may not be as comfortable as the speaker. Just why does a piece on food, flight, airport, dress is made to sound like an uncomfortably tight garment?!! Now did u like that comparison? But it is still covered up neatly right? Dress Comfortably!!! and that is to say dress up your sentences. Say anything but say it well!!. All of us understand the difference between "Get out" and "Can you please give me some time?" Just like how we try to be as courteous as possible at any office space we must remember that it is important to say things in a presentable manner.

So all i am saying is I appreciate your talent dear stand up comedians, but remember there is still a thin line we like to draw in public between what a woman can handle and what a man can enjoy. I am.sure both appreciate adult jokes that can subtly boost the humor tangent given to a common place topic! Just iron it a little! 

The 1 hour Journey on Lalbagh

Two medical doctors aged 60 plus were my co-passengers today. They travel from Bangalore to kuppam every day to PES medical college where they profess and practice medicine. The 1 hr 15 min journey by Lalbagh express with them radically changed my views about many things in life. They introduced themselves and I was surprised that they travel every day to teach in an institute. I hope to be able to recall and collate what I understood today for the betterment of the willing minds.

When asked about the long travel every day to work in a different state, that too dealing with many surgeries in a row,many lectures back to back, many outpatient interactions once in a while, the lady doctor who is an Anaesthetist says " If you are passionate about your work, you will be able to take all efforts to make it happen".

LESSON 1 - PASSION

The topic turned to medical facilities in rural India. I got to know that most people get to come to them after the problem becomes a threat to life or activity because they are not educated. Rural primary health centers are equipped well with all the essentials of a basic health care unit but the junior doctors posted there do not have the experience to treat patients in serious condition. This is an admitted minus they say, along with the expectations that come from the socially reputed individuals who expect preferential care and would not tolerate pain or wait to get cured. Their views " System should change!. Every life is important and needs to be respected just for the fact that its life we are talking about and the social stature does not warrant a difference in treatments".

LESSON 2: BE HUMBLE

Coming from IT writing background it was easy to ask them how they handle records and writing in their field. They do not know about technical communication as a profession to even exist. They still do many of their case histories on hand-written mode which is later stored as digital copies but the work involves a lot of talking, understanding, and writing. The doctors seem to know Tamil, Hindi, Arabic, Telugu, Kannada, and of course, they spoke very good English. When asked what is their motivation they immediately said " communication is key to success in our profession.. or as an afterthought, she added anywhere for that matter. We spoke about how the doctors are trained to talk and understand their patient's problems and empathize with their situation and then treat them. I felt deeply about how easy it was for us to under-estimate the medical doctors of today while there were doctors who really do more than they studied about!!...

LESSON 3: COMMUNICATION

The talks went to how medical profession changed drastically over the years and then to the students of today who are bothered less about life and more about money... When talking of money the lady s aid " Money is essential for requirements but should not rule our principles and ethics in life - personal or professional". 

LESSON 4: ETHICS

When speaking of young doctors and upcoming medicos, the senior citizen doctor said " everywhere honesty is lacking... both in the system and consumer, in every business" and " medicine has become a business too " he added.Five people come together to an operating table for a surgery and only if all the five have the same commitment to see the patient out of her door happy, healthy and sound, will the surgery be truly a success, she says.

LESSON 5: HONESTY

When asked about God they said.. we are not Gods. We believe in God and trust that anything done in Good Faith will work fine. The one mishap in a hundred cases is blown up out of proportion in media, making all the doctors trust the various seemingly unnecessary tests more than their own knowledge in medicine.

LESSON 6: FAITH

When they alighted I conveyed my thanks for such a fruitful and active conversation that I have never chanced to have in a long time now. I am writing this piece to share the attitude of the older generation of doctors which according to me does not come from books, but the Upbringing in that generation.

Tuesday, March 07, 2017

Women's Day - Re-look, Rethink, and Redefine

Happy Women's Day!!! screamed my friend on top of her voice. Not sure, if I woke up to her cheerful and confident voice or the inner voice of joy that is inherent in college-going girls celebrating just about any special day!  And this day, 17 years ago ( Yes, that's quite a long time ago ), we had decided to wear pink and celebrate the day with sweets and savories in class!!. We were super proud to be a woman, wrote wishes for each other, received wishes from all the men friends ( Yes, like if they wished they got the sweets!!!) and generally had a really good time with heads high. Our enthusiasm was so contagious that the Ladies hostel warden had relaxed the Hostel In-time that evening. That meant, we can come in at 8:00 P.M!!!! Two hours extension was a huge bonus and an icing on the already super cool day!!!

The Little girl suffers in the hands of the psychic man who abused her and burnt her to charcoal dust!
Women disrobed in public!
Teen boys ill-treating their girl classmates!
.
.
.
.
Many more news items each day! All so unpleasant!!

At homes, offices, schools, roads, theaters and just about anywhere you can think of, women do face emotional, physical and psychological abuse. Simply demeaning her confidence, Taking her for granted, Treating her without respecting the being in her are all accountable for the unpleasantness!!!

From morning, I have been receiving flowers on whatsapp from friends wishing Happy Women's day!! Wonder why?? What joy it is to celebrate being a woman when people around you, both men and women don't value the being in you at all??

Why Women's day? and not Men's day??  Have you asked yourself this question??

I don't bother to google and check how and when International Women's day was listed at all in the first place, but it is easy to assume that a day is marked when the respect for the cause has to be reminded!!!!

Girl Babies are cute! Little girls are adorable!! Young girls are lovely!!! Smart women are nice-to-have company!!

They are daughters, sisters, friends, wives and mothers. They are doing what they are best at !!!! - LOVE. In all the relationships a woman has with her people, she does bestow a lot of emotional attachment called Love. Now, that is all she is good at!!!

To all the readers here, may I ask, is this one day enough to celebrate the women in your life?? Or is it because women need to be reminded that they have to celebrate being a woman?? I don't know which is true.

Girlhood is grand, Womanhood is precious - Alright, but only if the world realizes that beneath the several layers of dresses ( OK, that depends!!!!) and make-up ( That differs too!!) and the smiles ( or tears) and the figure (or the disfigure) that a woman wears, there is a human being - A man with a Womb!!! Treat her with regards. That is all I ask of anyone who happens to come across this post and cares to repost it!!!

When you send a wish to a woman in your life, whether you are a man or woman reading this post, remember that you are talking to the strongest creation of God, who possibly looks weak due to the wreckage that the world has caused to her!!!!

Make her day, Keep her hopes, and Never ever degrade her! Law can't change what man doesn't want to change!!! Re-look at her, this time a little inclined to her being a human with real senses, Re-think about her in your life, and Re-define the understanding you have about Women.

To all the Women, Let's celebrate being Women - Amidst all the pains and tears, it still feels nice to be a woman simply because we can hold it all together!!! Countries are addressed as females for the same reason I guess!!! The epitome of love!. Love more and serve more this Women's Day!!! Happy Women's Day!!


Tuesday, February 28, 2017

Sing a song everyday!!!

After a very long time, as long as seven years time frame, I chanced to attend a technical communicator's conference in Bangalore last week. Now, practice is important, even to sit in a lecture hall. I chose lectures that required only my mind to listen and chose to leave out all the hands-on sessions in the conference. I was left with one session in the afternoon that didn't want me to type anything on a computer. That's the only reason why I sat through this session on "Reaching Deeper into Markets". I believe that if something doesn't help me, it may help someone else and I went ahead into the room.

The doors to heaven do not have locks, but must be as ornately done as this one and heavier than "heavy" can mean to push!!! is what I felt when I opened the door to the hall where the chosen session was supposed to be conducted. But hard work pays they say!! The talk was engaging and nice in probing into the economics of almost everything I can think of.

I figured that our thinking currently has a pre-set pattern. When people say, 'Think out of the box" I never really understood how you can force your mind to think different unless the thought really gets into your mind. But, this meeting gave a flash on thinking out of the box. Although the subject was content and writing, I thought it did give me a wider picture about most aspects of reaching, reaching deep, reaching out, and reaching big in every sphere.

The speaker was talking about how he went hop, skip, and jump into a little village where he started off his marketing career and it was nice how he conducted the lecture through and arrived at the point : If you have to reach deep into Indian markets, there is no short cut. You have to be really present there to learn what your customer needs.

That's the marketing thought that one can take away!.

On the deeper sense of things, I let my mind wander a bit!!. Oh we all do that all the time, especially in lectures or after lectures..

While my mind was on a brief outing, my footwear caused a slight itch beneath my toe. Now, I have been taught not to disrespect the speaker by doing things that disturbs my neighbor attendee or the lecturer. The itching was so compellingly uncontrollable that I had to choose between bending to soothe my itchy toe and using my other toe to help the fellow toe, which may result in a dance step in a sitting position.  Then I reached down and helped my toe with my hand. That's reaching deep!!! I thought. If its a pain, tackle it as it should be!!! Applies to everything in life! Marketing is just one thing.

If you have to be there, just make sure you do!! If you have to make an impact in anything and if you opt for a short-cut you are not going anywhere. As they say, there is no short cut to success. There are smart cuts though, which we can figure out if we can sense the audience, the customer, the friend, - the beneficiary to say the least. To sense something we must be empathetic.

"Its a long road to freedom, a winding steep and high... 
when you walk in along with the wind on your face and cover the earth with the songs you sing, 
the miles fly by " 

is a school song I learnt many years ago

You must have a free mind to think through, reach deep, empathize easily, and plot your market differently. Its like a graph. You have the points plotted right, then your graph will speak wonders. Figures are important to state facts and facts are important to bring returns on investments.

The lecture was still going on with many things to relate to in a common scenario but I already got what I wanted!! To make it big, you must start small, start slow, cross hurdles, look at challenges in the eye, and go by the humming of the song that keeps playing inside each of us!!!. What song we choose to play defines our success!!!

Thursday, January 26, 2017

How are you placed today?

A very common question I got asked over the last one month's time by many of my friends.

The answer has to be simple: I have a, b, c things to do or 1, 2, 3 places to go to or i, ii, iii work to complete... and the like.. This is on the basic level and probably this question doesn't need too much thought or attention beyond this.. But, I did find this question quite disturbing.

One evening, on my way back from a temple, I realized the answer to this question:

Where ever we are at any given point in time, we are placed at the right position to serve the right purpose at the right time!!. Just that we do not realize it.

There is no reason to fret about things ( I admit that I have not yet reached that level of maturity as I write this post but I definitely realize ) when they are not in your hands. Exam results for instance. You can only put your best until the paper leaves your hands. Now, if the evaluation will happen properly is something you have no control over. Similarly, for everything in life, small or big, we just have to be assured that we can do our best considering the limitations that any situation may pose to us. Rest is best put to "Rest". It's the right thing to happen, whatever it be!!

If you have tried everything to resolve something, just let it be.  I like to keep my mind as a room where everything has a designated space and order. So, for this "I have done all I can" type of challenges, its best place is the Let-it-be-Desk!!! Sometimes that is the best place where the issue belongs - "The Let it be" desk in your mind!!!

Something will change in favor of the challenge to resolve and it will get fixed automatically and you will feel miracle has happened or luck has favored. Call it what you want, the base point is when you were busy attending to other things in life, something that blocked the progress of the solution to the challenge just lifted gently and suddenly the challenge got easier for you to solve. That's when you realize that it doesn't have to be always your "doing" that caused things to work. It could be someone or something else too that could be your saving grace.

Ever tried catching a flower bloom? Even if you were placed beside a blooming flower at the right time ( NOW), it is not very easy to get the total glimpse of it, unless you have a camera set to video graph the beautiful miracle!!Our challenges are like that. The more we closely place ourselves to the issue, the tougher it seems and the farther the solutions too. Let's be assured that we are placed right always. It's up to us to place our challenges at the right desk to be able to feel free each day!!

Let us stop worrying and just believe that we are placed well and correctly each moment!!. Who asked if we like it or not. The Universe only does the best!!! And did you make the mistake of thinking that you know what is best for you?? If yes, it would help to re-think. We think we are right!!! Universe mostly rules us!!!

Edhu? or What?

ஆசை எளியது. அடக்கம் வலியது. வறுமை கொடியது. உண்மை கசப்பது. குடும்பம் கூடுவது. கோபம் சிறியது. ஒற்றுமை பெரியது. நட்பு நிகரற்றது. பாசம...