Monday, July 29, 2013

So much!!!!!

Sometimes,
There is so much to eat but very less appetite..
There is so much to study but very less time..
There is so much to explore but very less inclination..
There is so much to speak but very less audience..
There is so much to think but very less motivation..
There is so much to learn but very less interest..

Similarly, today there is so much to write but very less flow, time, inclination, motivation... Wonder why?


..

Edhu? or What?

ஆசை எளியது. அடக்கம் வலியது. வறுமை கொடியது. உண்மை கசப்பது. குடும்பம் கூடுவது. கோபம் சிறியது. ஒற்றுமை பெரியது. நட்பு நிகரற்றது. பாசம...