Wednesday, March 08, 2006

Hi

Hi Friends,

This is my first post to dewdropdeepa.

Have a nice day,

Deeps

No comments:

Edhu? or What?

ஆசை எளியது. அடக்கம் வலியது. வறுமை கொடியது. உண்மை கசப்பது. குடும்பம் கூடுவது. கோபம் சிறியது. ஒற்றுமை பெரியது. நட்பு நிகரற்றது. பாசம...